Insimi si piò! Léo Pieracci

U mundu scangia.

Carchi voti è pè u ben, e d’atri pè u mali. U prugressu è impurtanti pè a noscia sucetà ma comu tütu scangiamentu, lascia deria à ielu üna parti di a se storia. Bunifazziu e a se lengua nun si r’anu sfrancaia.

Nata à u niovesimu seculu cù Boniface II u Marchisgiu di Tuscana, Bunifazziu ha campaiu suta à l’aministraziun di a Repüblica di Zena da 1195 (milaniovi zentu niovanta zinqui), dopu ün seculu e mezu di guera cuntra a Repüblica di Pisa, à 1768 (mila setizent sciüscianta iotu) cù u trataiu di Versailles.

Alantù, a cità s’è seraia inant’a se stessa ancu se ha cunisciüu d’atri famusi cunfliti comu u sediu di Alphonse V d’Aragun in 1420 o quelu di 1553 da ün’alianza tra i Franzesi, i Corsi e i Türchi. Ma a lunga prisenza di i Zinesi ha cundütu Bunifazziu à svilupà si sula e senza primürà si di u restu di l’isura.

A noscia lengua nun è solu che a figia di tüti quest’ani di prisenza zinesa chi fanu parti di l’identità bunifazzina. Atraversu questa vira culunisazziun, è tütu üna pupulazziun chi ha campaiu sigundu ün modu di vita vignü u da a Ligüria, lighendu prudüzziundi a tera e cumerciu avertu à u mariteraniu.

Questa diferenza di cültüra cù u restu di a Corsica è sempri prisenti e si piò vedi ancura ogi atraversu u patrimoniu architetürali di Bunifazziu e di sigüru a lengua. È sigüramentu pè qué che quandu avemu faiu i nosci stüdi in Curti, ni ciamavanu sempri « i Sardi ». E se carchi d’ün diva üna parola in bunifazzin, da sardu passava à l’indianu. Questa discriminazziun fava rì ma ira a prova di üna realtà sempri vira in Corsica : avemu ün identità propia.

Purtantu, a noscia indiatüra è listessa che quela di l’isurani chi ionu sarvà u corsu.

Üna poca di Bunifazzini anu pigiaiu cuscenza di a morti di a lengua chi s’avisginava cianu cianu e anu sciuviraiu di svegià si. È cuscì ch’è natu l’associu Dì Ghi Di Scé in 1993, doni e omi che vurevunu sarvà u bunifazzin e u patrimoniu cültürali di u se paisi. Vintizinqui ani dopu, questa vulintà düra com’ün schiogiuè sempri prisenti cù üna niova generazziun prunta à pigià a man.

A l’ura undi i lengui devinu zircà üna piazza in ün mundu individüalistu, si dumanda si u bunifazzin g’avirà ün linduman.

U prufissù di l’Üniversità di Corsica Jean-Marie COMITI ha faiu drentu u se libru « Bunifazziu e a se lengua » (1994) ün pessimu bilanciu, disgendu che u bunifazzin – come u corsu – nun purà cunosci a se sarvezza se nun gh’è d’üna parti üna vulintà pulitica di l’eleti cù u statüiu di cuuficialità e d’atra parti üna vulintà pupülari di i Bunifazzin à rimetissi à parlà a se lengua in casa.

Se nun iogiu andà cuntru à questi paroli diti da ün omu inteligenti e chi ni permettinu di imparà ün pocu di ciü d’ogna giurnu i trisori di a noscia lengua, pensu – sigüramentu cù ingenüità – che a cumünità bunifazzina devi issi obligaia di pigià in man u distin di a se lengua. E qué senza aspità a vulintà di Parigi di dà à u Bunifazzin i listessi mezi di sarvezza dai ogià i lengui diti « regiunali ».

Atraversu questu articulu nantu à Tempi – che tegnu à ringrazià pè avemi permissu di scrivi – iogiu prima dì à queli che nun ru sanu : scé in Bunifazziu gh’è üna atra lengua sempri viva. In sigundu, è üna vira ciamache iogiu lanzà à a pupulazziun bunifazzina di manera à nun scurdà di trasmeti à i se figi questa bela lengua ancu se è in grandi sufrenza. U patrimoniu materiali e imateriali ùn si perdi mica e si devi d’issi difesu. È l’afari di tüti. Iogiu credi in ün linduman ciü lüminusu pè a noscia lengua e a noscia cültüra. Ghi iò à sperà pè duman percosa comu l’anu ditu cun giüstezza I Muvrini: Insimi si piò !

Un articulu di Léo Pieracci

Un commento

 1. Insemme se peu!
  O mondo o cangia.
  Quarche votta pe o ben, e anche pe o mâ. O progresso l’é importante pe a nostra societæ ma comme tutto o cangiamento o lascia descrive a loiätri unn-a parte de a so storia. Bunifazziu e a so lengua non saian scordê. Nasciùa in to noveximo secolo con Boniface II o Marcheise de Toscana, Bunifazziu o la visciùo sotto o Governatô da Republica de Zena da o 1195 (milleçentonovantaçinque) dopo un secolo e mëzo de guæra contra a Republica de Pisa, finn-a – a o 1768 (millesetteçentosussciantotto) con o trattôu de Versailles.
  Allantôa, a çittæ a sëa serrà in se stessa anche se a l’ha conosciuo ätri famosi cunflitti comme l’assedio de Alphonse V d’Aragunn-a in to 1420 o quellodo 1553 da l’alleansa tra i Franzeixi, i Corsi e i Turchi. Ma a lunga presenza di i Zeneixi a- a portou Bunifazziu a sviluppâse da sola e senza l’aggiûtto do o resto de l’ïsoa.
  A nostra lengua a no l’é solo a figgia da presenza – in tanti anni – zeneize che a fa parte dell’entitæ bunifazzinn-a.
  Attraverso questa vëa colonizzazion , e tutta unn-a popolizzazion che a la visciùo segundo o moddo de vitta da Liguria, ligando terra e mâ mediterraneo. Questa differenza de coltua con o resto de a Corsica l’ë sempre presente e o se pe vedde ancon ancheu attraverso o patrimonio archittetico de Bunifazziu e de segûo a lengua. E de segûo perché quando emmo fæto i nostri studi in Corte, ne ciammavan sempre “I Sardi”. E se ti sercavi de di unn-a parolla in bunifazzin, da o sardo passavan a l’indian. Questa discriminazion a ne fava rimarcâ a prova de unn-a realtæ sempre viva in Corsica: emmo unn-a identitæ propria. Pertanto a nostra identitæ a l’é uguale a quella di ïsolen che veuggian sarvâ a lengua corsa. Un groppo de bunifazzin han piggiòu coscensa che a lengua a spariva e cianin cianin,. han vosciùo addesciâse. E coscì han formou l’Associazion ” Digghe De Scì” in to 1993, donne e ommi che vueivan sarvâ o bunifazzin e o patrimonio colturale de o se paise. Vintiçinque anni doppo, questa vuentê drûa comme in schêuggio, sempre presente con a nova generazion pronta a pigiala pe a man. Allöa dove e lengue devan çerca unn-a collòcazion in to mondo individualista, se domanda se o bunifazzin o gaviâ l’indoman. O Professô dell’ Universitæ de Corsica, Gioan Marie Comiti o l’ha scritto in to se libbro: “Bunifazziu e a so lengua” (1994) un pescimo bilancio. dixendo che o bunifazzin – comme o corso non o porriâ conosce a se salvessa se non g’hè a vuentæ politica di eletti con o statuto de officialitæ e d’atra parte g’hé veu na vuentæ populare di i bunifazzin a remettise a parlâ a se lengua a casa. Non veggiuo andâ contro queste parolle dite da unn-ommo intelligente che ne permettan de imparâ ciù tanto i nostrii tesoi da nostra lengua, penso – seguamente con ingenuitæ – che a comunitæ bunifazzinn-a a deve esse obbligâ de piggiâ in man o destin da so lengua. E sensa aspettâ a vuentæ de Pariggi de dâ a o bunifazzin i stessi mêzi de sarvessa di i dialetti regionali.
  Attraverso questo articolo davanti a o tempo, che tegno a ringraziâ pe avemme permisso de scrive, veuggio primma dì a quelli che no o san: in Bunifazziu g’hé unn-a âtra lengua sempre viva. In secondo, ancheu ciamase davanti a popolazion bunifazzinn-a in moddo de no scordâse de trasmette a i so fîggi questa bella lengua anche se oua a l’é in sofferensa. O patrimonio materiale e immateriale – se o l’é diffeiso – o no se perde. O l’é na fare de tutti, veuggio credde che un doman ciû luminuso pe a nostra lengua e a nostra côltua. Ghe da sperâ pe un doman comme l’han descritto con giustessa ” I Muvrini”:
  INSEMME SE PEU!!!!!
  Un articolo de Lèo Pieracci

Lasciate un cummentu ?

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.